Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

vnpt ca

Từ quý 4 năm 2014 DN không phải gửi tờ khai tạm tính thuế TNDN quý

Bắt đầu từ Qúy 4 năm 2014 kể từ khi Nghị định số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định về thuế có hiệu lực Doanh nghiệp không phải lập tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữa mà chỉ phải nộp tiền thuế TNDN. 

Từ quý 4 năm 2014 doanh nghiệp không phải gửi tờ khai tạm tính thuế TNDN quý
                         
Bỏ tờ khai thuế TNDN tạm tính từ quý 4/2014
Doanh nghiệp căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý. 

Chú ý: 
+ Trường hợp tổng số bốn lần tạm nộp thấp hơn từ 20% trở lên so với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán thì doanh nghiệp phải nộp lãi chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số tạm nộp với số quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.” 
+ Doanh nghiệp vẫn phải làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nốt quý 3 năm 2014. 

Tại khoản 4 điều 4 của nghị định 91/2014/NĐ-CP 
4. Sửa đổi Khoản 1 Điều 12 như sau: “1. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểm doanh nghiệp chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (không bao gồm các trường hợp chuyển đổi mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi), giải thể, chấm dứt hoạt động, trừ trường hợp khai theo từng lần phát sinh đối với thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. 

5. Sửa đổi Khoản 2 Điều 12 như sau: 
“2. Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp: 
a) Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: 
- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; 
- Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động; 
b) Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản là tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp về chuyển nhượng bất động sản; 
c) Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh là tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp.” 

6. Bổ sung Khoản 1a Điều 26 như sau: 
“1a. Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. 
Đối với những doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật thì căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý. 
Đối với những doanh nghiệp không phải lập báo cáo tài chính quý thì doanh nghiệp căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý. 
Trường hợp tổng số bốn lần tạm nộp thấp hơn từ 20% trở lên so với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán thì doanh nghiệp phải nộp lãi chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số tạm nộp với số quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.” 

Nghị định 91/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2014

Theo ketoanthienung
x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền